Sign In
ליגת החלומות פורטל השופטים  | 
פורטל הקבוצות | לוח תוצאות | 
צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
ישיבת הנהלת ההתאחדות
20/04/2016 16:00 

 ישיבת הנהלת ההתאחדות – 20.4.2016

- הנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה היום בישיבתה את מינויו של אלישע לוי למאמן נבחרת ישראל הבוגרת. מנכ"ל ההתאחדות, רתם קמר, והגזבר, דודי גיל, הוסמכו לסכם את התנאים עם לוי. יו"ר ההתאחדות, עופר עיני, אמר לנוכחים/ות, כי כל חמשת המועמדים לתפקיד הרשימו והדגישו כי אימון הנבחרת הוא כבוד גדול עבורם, ובסופו של התהליך החליטו חברי ועדת האיתור פה אחד להמליץ על אלישע לוי. 
- הנהלת ההתאחדות אישרה את מינויו של ניר לוין לתפקיד המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות בחוזה לארבע שנים.
- הנהלת ההתאחדות אישרה את הארכת ההסכם עם היועץ המשפטי, עו"ד אפרים ברק, עד
ל-1.7.2017.
- הנהלת ההתאחדות אישרה את תקנון המשמעת האחיד בין שחקנים לקבוצותיהם שישמש כנספח להסכם שחקנים בתקנון הבקרה התקציבית, לצפייה לחצו כאן.
- הנהלת ההתאחדות אישרה את מועדי הרישום בליגות השונות לעונת 2016/17.
- אושרו תיקוני התקנון הבאים:
תיקון לסעיף 15 ז לתקנון הרשות לבקרת תקציבים
נוסח קיים
ז. תאגיד, כהגדרתו בתקנון העברת זכויות, יפרסם בכל שנה, במועד שייקבע על ידי הנהלת ההתאחדות, דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים, כדי להביאם לידיעת הציבור.
נוסח מוצע:
ז. תאגיד, כהגדרתו בתקנון העברת זכויות שלמעלה מ-10% מהכנסותיו מורכבות מכספים שהם כספי תמיכה ציבורית, יפרסם בכל שנה, במועד שייקבע על ידי הנהלת ההתאחדות, דו"ח רווח והפסד ותזרים מזומנים, כדי להביאם לידיעת הציבור.
 לעניין זה "כספי תמיכה ציבורית" – כספים המתקבלים מכספי תמיכות והקצבות מהמדינה, מרשויות מקומיות ומהמועצה להסדר הימורים בספורט ושאינם כספים המשולמים במסגרת הסכמי שיווק או הסכמים אחרים שבמסגרתם משולמים לתאגיד תשלומים כנגד תמורה מסחרית.
 לעניין זה "הכנסות" לרבות הלוואות בעלים.

דברי הסבר:
התיקון קובע כי רק תאגיד שלמעלה מ-10% מהכנסותיו מורכבות מכספים שהם כספי תמיכה ציבורית יהא חייב בפרסום דוחות כספיים.
תקנון המשמעת
תוספת לסעיף 2 ו. – החלטת היועץ המשפטי
נוסח חדש:
3. סבר התובע, על יסוד צילומי טלוויזיה או תיעוד ויזואלי אמין אחר, שבמהלך משחק נעברה עבירה שהיא בלתי סבירה במהותה ובחומרתה בהתייחס למהלך הרגיל של משחק כדורגל, ושהעבירה נעלמה מעיניו של השופט הראשי, יהיה רשאי התובע להגיש כתב אישום בגין האירוע ובלבד שהגשת כתב האישום אושרה על ידי היועץ המשפטי.

דברי הסבר:
התיקון מאפשר לתובע, לאחר אישור היועץ המשפטי, להגיש כתב אישום על יסוד צילומי טלוויזיה או תיעוד ויזואלי אמין אחר

תקנון האליפות - תיקון לסעיף 7 ב.
סדרנות ושיטור
נוסח קיים

ב. סדרנות ושיטור

(1) בארגון משחק, תפעל קבוצה ביתית בהתאם להוראות חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח2008-, ולהוראות כל חוק אחר.

(2) על הקבוצה הביתית החובה להזמין ולהציב במגרש מספר מספיק של סדרנים ושוטרים, ובהתאם ובכפוף להנחיותיה של משטרת ישראל מכוח הוראות החוק.

(3) כל קבוצה, בכל אחת מן הליגות דלעיל חייבת לדאוג לכך שלפני תחילת המשחק יתייצב ראש הסדרנים בלווית סדרניו בפני שופט המשחק ויציג בפניו רשימה שמית של כל הסדרנים, עם מספריהם ובצירוף תעודות הזהות שלהם.
 תעודות הזיהוי תוחזרנה לו לאחר בדיקתן על ידי השופט.

(4) על הסדרנים להתייצב במגרש ולהיות לבושים, בעת מילוי תפקידם, בחולצות אחידות הנושאות מספרים סידוריים וכן לענוד סרט ו/או תג היכר.

(5) תפקידי הסדרנים יהיו לשמור על הסדר במגרש, ליתן הגנה, בעת הצורך, לשופטים ולשחקני הקבוצה האורחת ולשמור על ביטחונם של השופטים ושחקני הקבוצה האורחת, מרגע הגיעם למגרש, ועד עזיבתם את המגרש ואת סביבתו.

(6) הקבוצה הביתית אחראית להתנהגות קבוצת הסדרנים שבמגרשה והיא תישא באחריות להתנהגותם מרגע שהשופטים והקבוצה האורחת מגיעים למגרש ועד עזיבתם את המגרש וסביבתו.

(7) קבוצה ביתית בליגות ב' ו–ג', אשר תקבל הוראה מפורשת מטעם ועדת הליגה והגביע או מטעם משטרת ישראל, חייבת גם היא להזמין שוטרים למשחקה כנדרש בהוראה.
לועדת הליגה והגביע ולמשטרת ישראל, שיקול דעת בלעדי בדבר הצורך בהזמנת שוטרים בליגות דלעיל.

(8) קבוצה ביתית החייבת בהזמנת שוטרים, כאמור לעיל, תבצע את הזמנת השוטרים בהתאם לנהלים שייקבעו על ידי הנהלת ההתאחדות, בתיאום עם משטרת ישראל ואשר יפורסמו מפעם לפעם.

(9) הצבת שוטרים במגרש אינה פוטרת את סדרני הקבוצה הביתית מאחריות לסדר במגרש ובסביבתו ומאחריות לדאוג, במקרה הצורך, לשלומם של השופטים והשחקנים, עד ליציאתם הבטוחה משדה המשחק ו/או סביבתו.

(10) התברר לועדת הליגה והגביע, כי קיים חשש כי לא ישוגרו שוטרים למגרש או למגרשים מסוימים — תפעל ועדת הליגה והגביע על פי ה"הוראות מיוחדות" כדלקמן:
(א) במשחקי ליגת העל, לאומית, ארצית ו–א' בהם קיים חשש שלא ישוגרו למגרשם הביתי אנשי משטרה, תדאג ההתאחדות לשיגור לא פחות מ–10 אנשי אבטחה, לצורך הגנת השופטים והשחקנים.
אנשי האבטחה, לענין סעיף זה, הם אנשים המועסקים על ידי חברת שמירה המאושרת על פי דין.
  אנשי האבטחה יהיו לבושים בשעת תפקידם במדים אחידים.
(ב) לפני תחילת המשחק, יתייצב האחראי על קבוצת אנשי האבטחה בפני השופט ויציב את אנשי האבטחה בשדה המשחק בהתאם להוראותיו.
(ג) משהודיעה ההתאחדות לקבוצה על שיגור קבוצת האבטחה למגרשה הביתי, יחולו על הקבוצה כל החובות החלות עליה בגין שיטור ושינויים המתחייבים על פי הענין.
(ד) הוראות אלה אינן באות לגרוע מחובות הקבוצה הביתית, כמפורט בסעיף ב "סדרנות ושיטור".
נוסח מוצע

ב. סדרנות ושיטור

(1) הוראות אלה באות להוסיף, ולא לגרוע או לשנות, מהוראות חוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק איסור אלימות") או מהוראות כל חוק אחר שעניינו בטיחות באירועי ספורט.

(2)  בארגון משחק, תפעל קבוצה ביתית בהתאם להוראות חוק איסור אלימות ולהוראות כל חוק אחר כאמור סעיף קטן (1) לעיל.

(3) על הקבוצה הביתית החובה להזמין ולהציב במגרש מספר מספיק של סדרנים ושוטרים, בהתאם ובכפוף להנחיותיה של משטרת ישראל .

(4) על הקבוצה הביתית לדאוג לכך כי הסדרנים ידאגו לשמור על הסדר באיצטדיון או במגרש שבו מתקיים המשחק ולהבטיח את שלומם של כלל הצופים ויתר הנוכחים באירוע, תוך מתן דגש ותשומת לב מיוחדת גם לחובתו של כח הסדרנים ליתן הגנה, בעת הצורך, לשופטים ולשחקני הקבוצה האורחת ולשמור על ביטחונם של השופטים ושחקני הקבוצה האורחת, מרגע הגיעם למגרש, ועד עזיבתם את המגרש ואת סביבתו.

(5) הקבוצה הביתית אחראית להתנהגות קבוצת הסדרנים שבמגרשה והיא תישא באחריות להתנהגותם מרגע שהשופטים והקבוצה האורחת מגיעים למגרש ועד עזיבתם את המגרש וסביבתו. בעניין זה, ככל שהדבר נוגע להליכי משמעת במסגרת ההתאחדות או לדיונים עם ההתאחדות בקשר לפעילות הסדרנים באירוע ספציפי, לא תישמע טענה של הקבוצה הביתית המטילה את האחריות על חברת האבטחה

(7) קבוצה ביתית, חייבת להזמין שוטרים למשחקה כנדרש בהוראות המשטרה.
למשטרת ישראל, שיקול דעת בלעדי בדבר הצורך בהזמנת שוטרים ובדבר היקף הכח הנדרש.
כמו כן אחראית הקבוצה הביתית להזמנת צוות רפואי כמתחייב מהוראות החוק ותקנוני ההתאחדות.


(8) הצבת שוטרים במגרש אינה פוטרת את הקבוצה הביתית ואת סדרני הקבוצה הביתית מאחריות לסדר במגרש ובסביבתו ומאחריות לדאוג, במקרה הצורך, לשלומם של השופטים והשחקנים, עד ליציאתם הבטוחה משדה המשחק ו/או סביבתו.
דברי הסבר:

התיקון מתאים את האמור בתקנון לחוק למניעת אלימות בספורט. כמו כן מבהיר התיקון כי על הקבוצה הביתית לפעול בהתאם להנחיות המשטרה (ולא הנהלת ההתאחדות וועדת ליגה וגביע כפי שהיה קבוע טרם התיקון) בכל הקשור להזמנת כוח סדרנות ושיטור.

 
כניסה לאזור הוידיאו
הנבחרת הצעירה
גביע המדינה
גביע המדינה
קורס שופטים
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google