Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
בית הדין העליון
אודות

בראש המערכת השיפוטית של מוסדות השיפוט בהתאחדות לכדורגל ניצב בית הדין העליון שהינו הערכאה השיפוטית העליונה של ההתאחדות, בו מכהנים 13 חברים.
בהתאם לקבוע בתקנון היסוד, נבחרים חברי ביה"ד העליון לכהונה על ידי האסיפה הכללית של ההתאחדות לכדורגל.
לביה"ד העליון נשיאות, המונה 3 חברים, הנבחרים ע"י מליאת בית הדין מקרב חבריו.
סמכויות ביה"ד העליון וסדרי הדין בו מוגדרים ב"תקנון ביה"ד העליון". התקנון האמור מקנה לביה"ד העליון סמכויות נרחבות. כך, יכול ביה"ד העליון לדון בכל בקשה או ערעור על כל החלטה של מוסד ממוסדות ההתאחדות, למעט החלטות המוסד לבוררות והחלטות בעלות אופי מנהלי.
כמו כן, לביה"ד העליון הסמכות השיורית לדון ולהחליט בכל עניין שאינו בסמכותו של כל מוסד אחר ממוסדות ההתאחדות.
ביה"ד העליון מוסמך לדון ולהחליט בערעורים על החלטות ביה"ד המשמעתי, בערעורים על החלטת ליגה וגביע, ערעורים על פס"ד של ועדת המשמעת של איגוד השופטים וכן בערעורים על החלטות הנהלת ומזכירות ההתאחדות פרט להחלטות בעלות אופי מנהלי.
כל החלטה של ביה"ד העליון תהיה סופית, אלא אם כן נאמר אחרת. ביה"ד העליון מוסמך לדון בדיון נוסף בהתאם להוראות הקבועות בתקנון.
הערעור לביה"ד העליון יוגש במסירת כתב ערעור, אשר חייב להכיל את הנימוקים המפורטים לערעור וכן את הפרטים המצוינים בתקנון. הערעור יוגש במסירת 5 עותקים. יש לציין כי, הגשת ערעור לביה"ד העליון אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה אלא אם נאמר אחרת.
כמו כן, כל צד מעוניין יהיה רשאי להיות מיוצג בפני בית הדין העליון ע"י בא כוח מוסמך.
בקשה לדיון נוסף תוגש תוך 5 ימים מיום מתן פסק הדין, בקשו זו תובא בפני הנשיאות שתחליט על קיום דיון נוסף על פי שיקול דעתה.

רשימת דיינים 
שם: אמנון סטרשנוב
תפקיד: נשיא בית הדין העליון
שם: עו"ד עמי פזטל
תפקיד: דיין
שם: עו"ד אורטל קליין
תפקיד: דיינית
שם: עו"ד פלאח אמל
תפקיד: דיין
שם: עו"ד רות ליטבק
תפקיד: דיינית
שם: עו"ד אהוד ארצי
תפקיד: דיין
שם: שופטת אסתר קובו
תפקיד: דיינית
שם: עו"ד אסף הדסי
תפקיד: חבר נשיאות
שם: שופט בן ציון פרחי
תפקיד: דיין
שם: עו"ד דוד יהב
תפקיד: דיין
שם: עו"ד נזי חלבי
תפקיד: דיין
שם: עדי זרנקין
תפקיד: דיין
שם: פרופסור מיגל דויטש
תפקיד: דיין
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google