Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
נשיאות בית הדין העליון
אודות

נשיאות בית הדין העליון היא הגוף העליון בתוך מליאת בית הדין העליון ובהתאם לזאת הוקנו לה סמכויות ביצועיות נרחבות ביותר.
סמכויות ותפקידי נשיאות ביה"ד העליון מפורטות בסעיף 4 ל"תקנון ביה"ד העליון". שם נקבע בין היתר כי: לנשיאות הסמכות לדון בבקשות רשות ערעור, להאריך מועדי ערעור, לדון ולהחליט בבקשות חנינה, למנות ולקבוע את חברי המוסד לבוררת והרכבם, ליתן סעדים זמניים ועוד...
כדבר שבשגרה, בכל ערעור הנשמע בביה"ד העליון, ישב לפחות אחד מחברי הנשיאות כאב בית הדין של אותו הרכב.
חבר נשיאות ביה"ד העליון משמש גם, כיו"ר או נשיא האסיפה הכללית השנתית. וכן נוכחים יו"ר הנשיאות וחבר נוסף מקרב נשיאות ביה"ד העליון בועדה למינוי יו"ר וחברי הנהלת איגוד השופטים.
על נשיאות בית הדין העליון מוטלת האחריות לנהל ולפקח על כל העניינים המנהלתיים של בית הדין. כמו כן, לקבוע את הרכבי ביה"ד בכל עניין ועניין, לקבוע לעצמה סדרי ניהולה ולאשר בקשות רישום של שחקן עולה חדש יהודי אשר עלה לארץ בהתאם ל-"חוק השבות".
נשיאות ביה"ד תכהן עד שתבחר נשיאות אחרת במקומה. החלטות הנשיאות תתקבלנה פה אחד ובכל מקרה אחר ברוב רגיל.
סעיף 4 (ו) לתקנון ביה"ד העליון מקנה לנשיאות ביה"ד הסמכות לדון ולהחליט בכל עניין שנמצא בסמכות מוסד ממוסדות ההתאחדות, שאינו בסמכותם של המוסדות השיפוטיים של ההתאחדות, כאשר הדבר מובא בפני הנשיאות ע"י חבר הנהלת ההתאחדות לאחר שהעניין האמור התברר קודם לכן בפני הנהלת ההתאחדות, אפילו והוכרע שם העניין, הסכסוך או התלונה  ברוב דעות [סע' 14 (ז)].
נשיאות ביה"ד אחראית גם על ועדת החנינות, הועדה, המורכבת מחברי הנשיאות מוסמכת לדון בבקשות חנינה של פרט או קבוצה המוגשות לה והכל בהתאם לתקנון ביה"ד העליון.
פרט או קבוצה רשאים להגיש בקשה כאמור שתוגש בשלושה העתקים, רק לאחר ריצוי מחצית מהעונש ולא פחות מריצוי 3 חודשים. פרט אשר נידון להרחקה לצמיתות רשאי להגיש בקשת חנינה רק לאחר שריצה 5 שנים מעונשו. לגבי עונשים כספיים, יהיה ניתן להגיש בקשת חנינה רק לאחר תשלום 50% מסכום הקנס.
כך גם, קבוצה אשר הוענשה ע"י ביה"ד בעונש של הפסקת פעילות או הורדת ליגה כתוצאה מאי הופעה למשחק/ים רשאית להגיש בקשת חנינה.
בקשת החנינה בצירוף החומר הרלבנטי ובצירוף תגובת היועמ"ש להתאחדות, תועבר לדיון בועדת החנינות. החלטת הועדה תינתן בכתב למבקש (אין חובת נימוק), הועדה תפעל על פי שיקול דעתה הבלעדי להענקת חנינות, באותם מקרים שיוברר לועדה כי למבקש החנינה נגרם עוול אשר לא ניתן לתקנו ע"י החלטת ביה"ד העליון.

רשימת חברי הנשיאות 
שם: אמנון סטרשנוב
תפקיד: נשיא בית הדין העליון
שם: פרופסור מיגל דויטש
תפקיד: חבר נשיאות
שם: עו"ד אסף הדסי
תפקיד: חבר נשיאות
שם: עו"ד רות ליטבק
תפקיד: חברת נשיאות
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google