Sign In
I.F.A Logo
ליגת החלומות פורטל השופטים  |   פורטל ההתאחדות החדש   |  צור קשר  |  English  |  חיפוש: חיפוש
Skip Navigation Links
דף הבית
ההתאחדות
נבחרות
מועדונים
ליגות
גביע המדינה
גביע הטוטו
ארכיון
טפסים
שאלות ותשובות
האגף המשפטי
איך ומי רשאי להגיש תלונה משמעתית ?
תלונה, דיווחים והודעות הכוללים אשמה לכאורה יוגשו למשרדי ההתאחדות במועד ובאופן כמוגדר ב"תקנון המשמעת".
התלונה תכלול, ככל האפשר, תיאור מלא ועובדתי של העבירה הנטענת, בציון מועד ביצועה, שמות המעורבים בה ואסמכתאות על הנזק שנגרם, אם נגרם.
תלונה תוגש על ידי אחד או יותר מהמנויים להלן: שופט משחק, משקיף מטעם ההתאחדות או מטעם איגוד השופטים, משטרת ישראל או נציבות מס הכנסה, חברת חקירות הפועלת בשירות ההתאחדות, נציג מטעם ההתאחדות שנתמנה ללוות קבוצה או נבחרת למשחק או מחנה אימונים בחו"ל, קבוצה נגד מאמניה, שחקניה ונושאי תפקיד בקבוצה, קבוצה נגד קבוצה אחרת ונושאי תפקידים באותה הקבוצה, קבוצה נגד שופט משחק, הנהלת ההתאחדות או מי שפועל בשמה או מכוחה, וכן מי שנמנה על חברי הנהלת ההתאחדות, מוסד שיפוטי של ההתאחדות בגין עברה שהתגלתה במהלך דיוניו ולא נדונה על ידו, גזברות ההתאחדות בעניינים כספיים, הרשות לבקרת תקציבים, פרט או קבוצה בגין אי קיום פסק בורר.
כיצד ניתן להגיש ערעור על החלטות ביה"ד המשמעתי?
ראשית יש לציין כי זכות הערעור של פרט (שחקן/בעל תפקיד) אינה קנויה באופן אוטומטי, בניגוד לזכות הערעור האוטומטית של קבוצה.
ערעור לביה"ד העליון יוגש במסירת כתב ערעור, אשר חייב להכיל את הנימוקים המפורטים לערעור. כתב הערעור יוגש במסירת 5 העתקים למשרדי המחלקה המשפטית בהתאחדות בצרוף העתקים נוספים כמספר המשיבים בערעור, ובצרוף אגרת ערעור.
כתב הערעור יכיל את הפרטים המצוינים בסעיף 6(ב) ל"תקנון ביה"ד העליון" כגון: שם ומספר הקבוצה או השחקן המערער,פירוט מדויק של ההחלטה עליה מערערים וכן פירוט תמציתי של נימוקי ההתנגדות להחלטה שעליה מערערים.
בנוסף יש לצרף ייפוי כוח כדין לטוען בשם המערער/ת.
יש לציין כי הגשת הערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה נשוא הערעור, אלא אם הורה ביה"ד אחרת.
כיצד מגישים בקשת חנינה ?
פרט או קבוצה רשאים להגיש בקשה כאמור שתוגש בשלושה העתקים, רק לאחר ריצוי מחצית מהעונש ולא פחות מריצוי 3 חודשים. פרט אשר נידון להרחקה לצמיתות רשאי להגיש בקשת חנינה רק לאחר שריצה 5 שנים מעונשו. לגבי עונשים כספיים, יהיה ניתן להגיש בקשת חנינה רק לאחר תשלום 50% מסכום הקנס.
כך גם, קבוצה אשר הוענשה ע"י ביה"ד בעונש של הפסקת פעילות או הורדת ליגה כתוצאה מאי הופעה למשחק/ים רשאית להגיש בקשת חנינה. בקשת חנינה במקרה של מספר עונשים, ניתן יהיה להגיש אך ורק לאחר ריצוי מחצית העונש החמור ביותר.
בקשת החנינה תוגש בכתב ב- 3 העתקים למשרדי ההתאחדות, בצרוף החומר הרלבנטי לעניין שבגינו מבוקשת החנינה.
נדחתה בקשת חנינה ע"י ועדת החנינות, לא תוגש בקשה חוזרת אלא לאחר 6 חודשים מיום החלטת הועדה.
כיצד מגישים תביעה למוסד לבוררות ?
כל דיון בפני המוסד לבוררות יפתח בהגשת כתבי תביעה למשרדי ההתאחדות, במספר עותקים השווה למספר הנתבעים בנוסף לעוד 4 עותקים. בנוסף, יש לשלם אגרה וכן להפקיד פיקדון כספי כמפורט ב"תקנון המוסד לבוררות". נשיאות ביה"ד העליון תמנה בורר מבין חברי המוסד לבוררות שידון בתביעה. המשיבים לתובענה רשאים להגיש תגובתם בכתב לבורר וימציאו העתק מתגובתם לצדדים האחרים ולהתאחדות, כל זאת כאמור עד למועד הדיון הראשון בתובענה, מועדי הדיון יקבעו ע"י הבורר.
תקופת ההתיישנות בגין תביעות למוסד לבוררות תהיה 18 חודש, שתחילתה עם תום עונת המשחקים, שבה נוצרה עילת התביעה.
כיצד פונים למוסד למעמד השחקן?
פניה למוסד למעמד השחקן תעשה לשם קביעת סכום הפיצוי המגיע בגין העברתו של שחקן כמפורט בסעיף 14 ל"תקנון הרישום".
תוך 5 ימים ממועד הפנייה, תודיע ההתאחדות לצדדים על מינוי הרכב הפוסקים. תוך 5 ימים ממועד קבלת הודעת ההתאחדות יגיש כ"א מהצדדים כתב טענות, בו ינקב הסכום המבוקש/המוצע על ידו וכן יתמצת את הנימוקים התומכים בעמדתו.
כתבי הטענות יכילו, בין השאר, נתונים לגבי השחקן עליהם מבוסס המחיר המבוקש/המוצע, פירוט התנאים הכספיים שהוצעו לשחקן ו/או שסוכמו עימו (באם קיימת הצעה בכתב יש לצרפה לכתב הטענות), וכן תצהיר לאימות העובדות הכלולות בכתב הטענות ובמסמכים המצורפים.
כתבי הטענות יוגשו למשרדי ההתאחדות ב 4 עותקים ועותק נוסף יועבר ישירות לצד/דים שכנגד.
כל צד יהא רשאי ליתן תגובה לכתב הטענות של הצד שכנגד, תוך 3 ימים מיום קבלתו. במסגרת התגובה יציינו הקבוצה הקולטת והשחקן, באלו מ-2 תהליכי ההעברה הנקובים בתקנון הם בוחרים, ההליך המוחלט בו הם מקבלים את קביעת הפוסקים באופן מוחלט ובלתי חוזר, או ההליך המותנה בו אינם מתחייבים מראש לקביעת הפוסקים.
בתוך 7 ימים מיום הגשת כתבי הטענות, והתגובות להן, יתנו הפוסקים החלטתם באשר לסכום הפיצוי.
שותפים:
 
אלטשולר שחם
 
 
 
ההתאחדות לכדורגל בישראל - אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591, רמת גן 52134. טל': 03-617-1500, פקס: 03-570-2044.
 
תנאי שימוש | מדיניות אבטחה | זכויות יוצרים |
Set as home page logo הפוך לדף הבית
|
RSS חדשות RSS
כל הזכויות שמורות להתאחדות הכדורגל בישראל
 
המידע באתר מוצג עפ"י הזנת נתונים ודוחות שיפוט במערכות המחשוב בהתאחדות. מעת לעת, ייתכנו עיכובים או תקלות בהצגת טבלאות ונתונים.
אתר טלדור Developed by | Designed by Stratigo סטרטיגו חפשו אותנו: App Store twitter facebook Instegram youtube +Google