Skip Navigation Linksעמוד הביתגביע המדינהגביע המדינה תקנון פעילות הדלקת נרות

תקנון פעילות הדלקת נרות

5.12.2017 12:00

תקנון פעילות הדלקת נרות – ההתאחדות לכדורגל

הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

“עורכת הפעילות” ההתאחדות לכדורגל שמקום מושבה אצטדיון רמת גן. ת.ד. 3591 רמת גן 52134

“הפעילות” המשתתפים יתבקשו לשלוח סרטונים בהם הם מצלמים את עצמם מקפיצים את הכדור במקביל לסביבון המסתובב. 5 המשתתפים הראשונים אשר יקפצו את הכדור בזמן שהסביבון מסתובב מספר פעמים רב יותר מהשחקן בווידיאו של עורכת הפעילות, יזכו בפרס . ככל ולא יצליחו המשתתפים לעקוף את השחקן במספר ההקפצות יזכו 5 המשתתפים שהקפיצו את הכדור מספר פעמים רב יותר. הזכייה בפרס הינה לפי שיקול דעתה הבלעדי של צוות עורכת הפעילות .

“משתתף” הפעילות פתוחה לכל גולש מעל גיל 13 בלבד שהעלה תגובה, תמונה או סרטון כתגובה לפוסט הפעילות.
מובהר, כי משתתף קטין (מגיל 13 עד 18), צריך לקבל הסכמת הורה/ אפוטרופוס חוקי כדי להשתתף בפעילות.
כמו כן, מובהר כי משתתף קטין יוכל לזכות בפרס ולהגיע למשחק ולהדלקת הנרות רק אם קיבל אישור הורה/אפוטרופוס חוקי

“אתר הפעילות” עמוד ההתאחדות לכדורגל בפייסבוק
https://www.facebook.com/IsraelFootballAssociation/

“הפרס” 5 משתתפים יזכו בתום הפעילות בכרטיסים ליציע הכבוד במשחק ישראל-גרמניה והדלקת נר חנוכה
תקופת הפעילות
2.1. הפעילות תיערך החל מיום 2017 .5.12 ועד 2017. 10.12 בחצות (להלן: “תקופת הפעילות”).

2.2. מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

השתתפות בפעילות
3.1. השתתפות בפעילות הינה בכפוף לכך שהמשתתף קרא והסכים לתקנון ולתנאיו.

3.3. יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון מעת לעת ובלא צורך בהודעה על כך. התקנון המעודכן יפורסם באתר עורכת הפעילות. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
3.4. בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות או מפעילת האתר, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.

מדיניות פרטיות
4.1. הפרטים שייאספו לגבי המשתתפים בפעילות ו/או שימסרו על ידי המשתתפים/הזוכים, ישמשו אך ורק לצורך פעילות זו. בסיום הפעילות בנוגע למשתתפים ימחקו. ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לשמירת הפרטים לצורך הפעילות ולתקופת הפעילות.

4.2. עורכת הפעילות ומפעילת האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:

א. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים לפעילות.

ב. אם יתקבל בידי עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי.

ג. בכל מקרה שעורכת הפעילות או מפעילת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של משתתף.

4.3. עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.

קניין רוחני וכללים לתוכן
בהעלאת תכנים לאתר הפעילות, מאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר או במידה וקיימים בעלי זכויות נוספים בתכנים שמסרת, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעלי הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך. הנך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.

משתתף אינו רשאי להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או התכנים הבאים:
א. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין ,מאיים, גס, גזעני המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.
ב. כל מידע אשר מטבעו רגיש ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.
ג. כל חומר המהווה לשון הרע או הוצאת דיבה על אדם.
המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, יפצה את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.איתור הזוכים
5.1. איתור הזוכים ייעשה באמצעות פנייה ב – REPLAY לפוסט הפעילות ובקשה לפניית הזוכה בהודעה פרטית אל העמוד לצורך קבלת הפרטים הנדרשים.

5.2. במידה ומועמד לזכייה לא יפנה אל עורכת הפעילות בתוך 48 שעות ממועד הפנייה אליו או המועמד לזכייה לא אותר או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ועורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5.3. יצירת קשר – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה. עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו, למעט במקרה של קטינים.

5.4. באם תתכלינה רשימות המשתתפים כאמור בסעיף 5.2 בטרם ייקבע הזוכה בפרס, לא יחולק הפרס לאף משתתף אחר.

5.5. מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון – תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

הפרסים
6.1. משתתף יכול לזכות בפרס פעם אחת בלבד.
6.2הזכייה בפרס הינה לאחר שהתקיימו כל התנאים להלן:
א. המשתתף עמד בכל תנאי מתנאי תקנון זה.
ב.לא נפסל כמשתתף/ מועמד לזכייה על פי הוראות תקנון זה;
ג.לא נמנעה ממנו קבלה או מימוש של פרס ע"פ הוראות תקנון זה;
ד. נבחר כזוכה בפרס על ידי עורכת הפעילות לפי המפורט בתקנון זה

6.2. למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

6.3. עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

6.4. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך.

6.5. הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.6. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

6.7. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית לבטל את הזכייה בפרס ככל שהזכייה הושגה באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

פרסום שמות הזוכים
7.1. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם את שמות הזוכים. מובהר, כי עורכת הפעילות תהא רשאית גם שלא לפרסם זוכים כלל.

7.2. עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה של המשתתף/ הזוכה לפרסום

כללי
8.1. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.

8.2. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

8.3. עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.

8.4. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

8.5. עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) או לשנות את תנאיה בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.6. עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

8.7. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדיה של עורכת הפעילות, מנהליה או מי מספקי השירות מטעמה ובני משפחותיהם.

8.8. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

8.9. למען הסר ספק, הפעילות לפי תקנון זה אינה מהווה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וזאת משום שהזכייה אינה תלויה בגורל.
8.10. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

8.11. בתקנון הפעילות השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.