Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עו"ד עמית פינס

עו"ד עמית פינס

עו"ד עמית פינס
  • שם
  • שם: עו"ד עמית פינס
  • תפקיד: יועץ משפטי
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה, הנהלה, יועץ משפטי
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה, ועדת ביקורת, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה, ועדת מלגות קרן סטלמך, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה, חברי הנהלת הקרן ע"ש נחום סטלמך, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה, יועץ משפטי, יועץ משפטי
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה, ועדת תקנון, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה אור כרמי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה אורי קרני
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה ד"ר בכר
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה זכריה רצאבי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה יעקב ניראון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה לבנדה אבי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה עוזיאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה עמנואל אופיר
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה שלומי וורצל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה שמואל בייגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה אור כרמי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה אורי קרני
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה ד"ר בכר
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה זכריה רצאבי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה יעקב ניראון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה לבנדה אבי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה עוזיאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה עמנואל אופיר
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה שלומי וורצל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה שמואל בייגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה אור כרמי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה אורי קרני
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה ד"ר בכר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה זכריה רצאבי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה לבנדה אבי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה עמנואל אופיר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה שלומי וורצל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקוה שמואל בייגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקווה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל פתח תקווה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה אור כרמי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה אורי קרני
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה ד"ר בכר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה זכריה רצאבי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה לבנדה אבי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה עמנואל אופיר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה שלומי וורצל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקוה שמואל בייגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקווה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל פתח תקווה צפון
גוף פעילותקבוצה