Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות משה דמאיו

משה דמאיו

משה דמאיו
  • שם
  • שם: משה דמאיו
  • תפקיד: חבר הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידמנהל כללי, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר נוסף, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר נוסף, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר נוסף, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה, ועדת נוער, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידמנהל קשרי אוהדים, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידאיש קשר, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידאיש קשר, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב גרונדמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, בני יהודה תל אביב צפון שמעון שנהר
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידמנהל כללי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה