Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות יואב כץ

יואב כץ

יואב כץ
  • שם
  • שם: יואב כץ
  • תפקיד: חבר הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמנהל כספים, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמנהל כללי, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמנהל כספים, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידמנהל כספים, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידמנהל כספים, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידמנהל כללי, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה ניר
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה בן ציון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה כרמל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה רובי
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שלום
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חיפה שרון
גוף פעילותקבוצה