Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אסתר חיה יונה

אסתר חיה יונה

אסתר חיה יונה
  • שם
  • שם: אסתר חיה יונה
  • תפקיד: חברת הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידמזכיר הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידמזכיר הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר, מכבי באר שבע - לי ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי ב'
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי באר שבע - לי
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חברת הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, ועדת נשים, חברת ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל