Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עו"ד גיל לב

עו"ד גיל לב

עו"ד גיל לב
  • שם
  • שם: עו"ד גיל לב
  • תפקיד: חבר הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידמזכיר המועדון, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידמנהל TMS, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידמנהל כללי, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידמנהל כספים, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידמנהל כללי, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידמנהל כספים, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידמנהל כללי, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידמנהל כספים, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידמנהל כללי, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידמנהל כספים, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידמנהל כללי, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידמנהל כספים, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה, ועדת תקנון, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידמנהל כללי, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמנהל כספים, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה צו פיוס
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה צו פיוס
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידמנהל כללי, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידמנהל כספים, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמנהל כללי, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 1
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה הרצל ג'אן
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה יהונתן-יוני
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה רפאל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי נתניה שלומי
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידמנהל כללי, מכבי נתניה
גוף פעילותקבוצה