Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות טל משיח

טל משיח

טל משיח
  • שם
  • שם: טל משיח
  • תפקיד: חבר הנהלה
  • תאריך לידה:
  • ארץ לידה:
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו "צו פיוס"
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו יוסף חיים
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמזכיר הקבוצה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי יפו קביליו
גוף פעילותקבוצה